นิสิต/นักศึกษาฝึกงาน/Freelance

   สถานที่ปฏิบัติงาน

เขตบางแค กรุงเทพมหานคร

   เงินเดือน

ขึ้นกับตกลง

   อัตรา

ไม่จำกัด

 รายละเอียดงาน
• Social Value International กำหนดมาตรฐานระดับโลกสำหรับการประเมินคุณค่าจากผลตอบแทนทางสังคม (Social Return on Investment : SROI) และการจัดการผลกระทบ (Impact Management) https://www.socialvalueint.org/
• สมาคมผู้ประเมินมูลค่าทางสังคมไทย มุ่งส่งเสริมมาตรฐานสากลและความร่วมมือของเครือข่ายทั่วโลกมาสู่การยกระดับการวางแผนนโยบาย การบริหารจัดการในองค์กร ร่วมกับ Social Value International เช่น ส่งเสริมวิชาชีพผู้ประเมิน การรับรองรายงานการประเมินและจัดการทดสอบเพื่อยกระดับมาตรฐานวิชาชีพ https://socialvaluethailand.org/
• OPEN IMPACT DATA (OID) เพื่อรวบรวมข้อมูลผู้ประเมินมูลค่าทางสังคม องค์กรที่มีโครงการที่สร้างอิมแพคสังคม และแนวทางการบริหารจัดการโครงการและนวัตกรรมต่างๆ ตลอดจนตัวชี้วัดและแนวทางการประเมินความคุ้มค่า https://openimpactdata.net/
• Impact Accelerator (IAC) เพื่อรวบรวมข้อมูล บริหารจัดการ ตั้งแต่การวางแผน การประเมินติดตามผล การบริหารจัดการความเสี่ยง และรายงานผลกิจกรรม/โครงการด้านความยั่งยืนหรือความรับผิดชอบต่อสังคมผ่าน Dashboard พร้อมทั้งสามารถวิเคราะห์ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม (SROI) ได้ www.impactaccelerator.asia
• คิด ออกแบบ และวางแผน Content เพื่อสื่อสาร พร้อมออกแบบสื่อดิจิทัลและสื่อมัลติมีเดียต่าง ๆ เช่น Vedio, Poster, E-Newsletter, E-Brochure, E-card, Interface Design หน้าเว็บต่างๆ ขององค์กร รวมทั้งงานออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์กับสื่อดิจิทัล เพื่อใช้โฆษณาและประชาสัมพันธ์องค์กรและกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร หรืองานออกแบบสื่ออื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
• Power to Change Thailand เปลี่ยนจากบิลกระดาษในประเทศไต้หวัน ญี่ปุ่น ประเทศไทย และปารากวัยกลายเป็นบิลอิเล็กทรอนิกส์ภายในปี 2030 และช่วยเหลือครัวเรือนที่ยากจนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น https://www.ptoc.domiearth.com/th
• Adaptive Game Changer Asia สร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่สร้างผลสัมฤทธิ์ผลในการแก้ไขปัญหาสังคมได้อย่างแท้จริงด้วย 8 องค์ประกอบสำคัญ https://agc.domiearth.com/
• SDG Impact Standards พัฒนาผู้เชี่ยวชาญที่สามารถถ่ายทอดทิศทาง แนวปฏิบัติที่ดีตามมาตรฐาน SDG Impact Standard ในการนำเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนไปสู่การกำหนดกรอบการพัฒนาในระดับนโยบายในการบริหารจัดการ SDG Impact https://sdgimpact.undp.org/
•  งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
GEN-E 
 Energy & Enthusiasm >> เด็กใหม่ไฟแรง มีความมุ่งมั่น ตั้งใจทำงานจริงเพื่อพัฒนาทั้งตนเองและสังคมไทย 
• Entrepreneur >> มีจิตวิญญาณผู้ประกอบการ วางเป้าหมายที่ท้าทายและสร้างสรรค์ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น 
• Engagement >> สื่อสารเชื่อมโยงทำงานสร้างเครือข่าย Networking กับหน่วยงาน ภาคส่วนที่มีความหลากหลาย 
• Everything Possible >> กล้าฝัน และทำจริง มีทัศนคติเชิงบวก รับแรงกดดันได้ดี 
• Enjoy >> รักและสนุกกับทุกความท้าทาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และจัดลำดับความสำคัญของงานได้ 
  2. มีความยืดหยุ่นสามารถรับมือกับสถานการณ์ที่หลากหลาย และการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี
  3. เรียนรู้กระบวนการมาตรฐานขององค์กรเพื่อนำมาใช้ในการทำงาน และปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน จัดทำรายงาน, Project Status Report ตลอดจนสามารถวิเคราะห์ปัญหา และบทเรียนต่างๆ ที่เกิดขึ้นในโครงการ มา share ในทีมและที่ประชุมบริษัทเพื่อนำมาวิเคราะห์หาสาเหตุ หาแนวทางแก้ การปรับปรุงการทำงาน และป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ
  4. มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ในการนำเสนอแนวทางการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพควบคู่กับการสร้างโอกาสทางสังคม
  5. มีความเป็นผู้ประกอบการทางสังคม สร้างสรรค์ ขับเคลื่อนเจตนารมณ์ที่ดีต่อสังคม สู่ผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม คำนึงถึงความคุ้มค่าและประสิทธิภาพ การแสวงหาโอกาส และการขยายภาคีเครือข่ายความร่วมมือ บริหารความเสี่ยง ตลอดจนจัดสรรทรัพยากรที่มีอย่างจำกัดให้บรรลุผลลัพธ์ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมสูงสุด
สวัสดิการ
• สวัสดิการฟิตเนสแก่พนักงาน
• งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำเดือน

วิธีการสมัคร

• ส่ง Resume มาทาง E-mail
• สมัครด้วยตัวเองที่บริษัท
• โทรศัพท์ติดต่อทางเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้

ติดต่อ

คุณจักรวัชร์ จงกลวรานนท์
บริษัท ไนส์คอร์ป เอส.อี. จำกัด
เลขที่ 8/106 พาทิโอ กัลปพฤกษ์-สาทร ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
โทรศัพท์ : 094-989-3452, 089-680-1233, 090-669-3961
 LINE ID: bcorpthailand