สกุลทิพย์ กีรติพันธวงศ์ (โบว์)
Co-Founder & Chief Impact Creator

090-669-3961
sakulthip@nisecorporation.com

” ผลักดันกลไกในการยกระดับการพัฒนาการประเมินคุณค่าทางสังคมในประเทศไทย โดยมุ่งพัฒนากรอบมาตรฐาน และยกระดับการพัฒนาวิชาชีพ เชื่อมโยงและสนับสนุนเครือข่ายผู้ประเมินคุณค่าสังคมให้เป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนการประเมินและพัฒนาคุณค่าทางสังคมแก่หน่วยงานต่างๆ เพื่อมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างบูรณาการในทุกภาคส่วนในประเทศไทย “

ผู้บริหารรุ่นใหม่จากวงการตลาดทุน ด้านการพัฒนาแนวทางการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาธรรมาภิบาลขององค์กร สู่การบุกเบิกพัฒนาวงการกิจการเพื่อสังคมด้วยแนวคิดเชิงธุรกิจและการผสานความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อพัฒนาสังคมไทย

EDUCATION
• ปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการทางสังคม ภาควิชาสังคมวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (กำลังศึกษา)
• ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลักสูตร Social Return on Investment Practitioner, New Economic Foundation, UK (Aug, 2012)

CURRENT POSITION
• Executive Director Social Value Thailand
• B Corp Thailand Movement Leader
• เลขาธิการสมาคมส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน (Thai Sustainable Enterprise Association)
• ที่ปรึกษาและวิทยากรโครงการพัฒนาด้านธุรกิจเพื่อสังคม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

EXPERIENCE
• คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความรับผิดชอบต่อสังคม สภาหอการค้าไทย
• เลขาธิการสมาคม Workability ASIA
• เลขาธิการสมาคม Workability Thailand
• คณะทำงาน ภายใต้คณะกรรมการสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี
• ที่ปรึกษาโครงการกิจการเพื่อสังคมน้ำดี 50 องค์กร โดย สสส.และกรุงเทพธุรกิจ
• คณะทํางานจัดทำแผนยุทธศาสตร์การสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมเพื่อสังคมเพื่อคนพิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์
• คณะทำงาน ภายใต้คณะกรรมการวิชาการคณะ มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม(ISO26000) สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
• ที่ปรึกษาโครงการจัดตั้งเครือข่าย ASEAN Network of Expert on Entrepreneur เพื่อกำหนดทิศทางของเครือข่ายและแผนงานในการจัดตั้ง ภายใต้แผนงานในการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. 2558
• Assistant to Executive Director CSRI Institute ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• Assistant to CIO ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• Senior Project Management Officer ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• IT Developer ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย