Sale Representative

   สถานที่ปฏิบัติงาน

3 ภูมิภาค

   เงินเดือน

12,000 ++ (ไม่รวมคอมมิชชั่น)

   อัตรา

3 อัตรา

 รายละเอียดงาน

• รับผิดชอบการบริหารงานขายสินค้าและบริการขององค์กรให้กับทั้งลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าใหม่ เพื่อให้บรรลุผลตามการมอบหมาย และตามความคาดหวังของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย เช่น

>> การนำเสนอความร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ เช่น
– Power to Change Thailand เปลี่ยนจากบิลกระดาษในประเทศไต้หวัน ญี่ปุ่น ประเทศไทย และปารากวัยกลายเป็นบิลอิเล็กทรอนิกส์ภายในปี 2030 และช่วยเหลือครัวเรือนที่ยากจนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น https://www.ptoc.domiearth.com/th

>> การจัด Training ต่าง ๆ ร่วมกับ Social Value International องค์กรเครือข่ายที่กำหนดมาตรฐานระดับโลกสำหรับการประเมินคุณค่าจากผลตอบแทนทางสังคม (Social Return on Investment : SROI) และการจัดการผลกระทบ (Impact Management) https://www.socialvalueint.org/ หรือเครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
– Adaptive Game Changer Asia สร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่สร้างผลสัมฤทธิ์ผลในการแก้ไขปัญหาสังคมได้อย่างแท้จริงด้วย 8 องค์ประกอบสำคัญ https://agc.domiearth.com/
– SDG Impact Standards พัฒนาผู้เชี่ยวชาญที่สามารถถ่ายทอดทิศทาง แนวปฏิบัติที่ดีตามมาตรฐาน SDG Impact Standard ในการนำเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนไปสู่การกำหนดกรอบการพัฒนาในระดับนโยบายในการบริหารจัดการ SDG Impact https://sdgimpact.undp.org/

>> ระบบแพลตฟอร์มในการบริหารจัดการ Impact เช่น
OPEN IMPACT DATA (OID) เพื่อรวบรวมข้อมูลผู้ประเมินมูลค่าทางสังคม องค์กรที่มีโครงการที่สร้างอิมแพคสังคม และแนวทางการบริหารจัดการโครงการและนวัตกรรมต่างๆ ตลอดจนตัวชี้วัดและแนวทางการประเมินความคุ้มค่า https://openimpactdata.net/

– Impact Accelerator (IAC) เพื่อรวบรวมข้อมูล บริหารจัดการ ตั้งแต่การวางแผน การประเมินติดตามผล การบริหารจัดการความเสี่ยง และรายงานผลกิจกรรม/โครงการด้านความยั่งยืนหรือความรับผิดชอบต่อสังคมผ่าน Dashboard พร้อมทั้งสามารถวิเคราะห์ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม (SROI) ได้ www.impactaccelerator.asia

ㆍศึกษาข้อมูลลูกค้าและคู่แข่ง วางแผนกรอบการปฏิบัติงาน และบริหารจัดการด้านการขายเพื่อทำยอดให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้

ㆍติดต่อ/ประสานงานลูกค้า เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ขององค์กร หรือขยายฐานลูกค้าขององค์กร พร้อมทั้งติดตามผลตอบรับ ให้ความช่วยเหลือลูกค้า และพยายามปิดยอดขาย

ㆍ ประสานการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อร่วมขับเคลื่อนผลสัมฤทร์ในการดำเนินงาน พร้อมรายงานผลการปฏิบัติงาน

ㆍ งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

GEN-E 
 Energy & Enthusiasm >> เด็กใหม่ไฟแรง มีความมุ่งมั่น ตั้งใจทำงานจริงเพื่อพัฒนาทั้งตนเองและสังคมไทย 
• Entrepreneur >> มีจิตวิญญาณผู้ประกอบการ วางเป้าหมายที่ท้าทายและสร้างสรรค์ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น 
• Engagement >> สื่อสารเชื่อมโยงทำงานสร้างเครือข่าย Networking กับหน่วยงาน ภาคส่วนที่มีความหลากหลาย 
• Everything Possible >> กล้าฝัน และทำจริง มีทัศนคติเชิงบวก รับแรงกดดันได้ดี 
• Enjoy >> รักและสนุกกับทุกความท้าทาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. ชาย / หญิง วุฒิปริญญาตรี สาขาการขาย การตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง หากมีประสบการณ์ทำงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  2. เข้าใจทีมงาน ลูกค้า แล:ผู้เกี่ยวข้อง เจรจาประสานความมีส่วนร่วม และสร้างความร่วมมือได้

  3. จัดสำดับความสำคัญของงานได้

  4. มีความยืดหยุ่นสามารถรับมือกับสถานการณ์ที่หลากหลาย

  5. มีความเป็นผู้ประกอบการทางสังคม ขับเคลื่อนผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม

  6. สามารถเรียนรู้กระบวนการมาตรฐานขององค์กรเพื่อนำมาใช้ในการทำงาน เรียนรู้ปัญหาวิเคราะห์หาสาเหตุ หาแนวทางแก้ปรับปรุงการทำงาน และป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำได้

  7. มีความคิดริริ่ม สร้างสรรค์ เสนอแนวทางทำงานควบคู่กับการสร้างโอกาสทางสังคม

  8. มีประสบการณ์ทำงาน มีใจรักในการที่จะทำงานติดต่อกับผู้คนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ !!

สวัสดิการ
• ประกันสังคม
• สวัสดิการฟิตเนสแก่พนักงาน
• งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำเดือน
• ท่องเที่ยวประจำปี 
• การทำงานอาสาสมัคร
• วันหยุดพิเศษตามวันคล้ายวันเกิด
• การตรวจสุขภาพประจำปี
• การหยุดพักผ่อนประจำปี
• โบนัสและการขึ้นเงินเดือนประจำปี
• ทุนการศึกษา

วิธีการสมัคร

• ส่ง Resume มาทาง E-mail
• สมัครด้วยตัวเองที่บริษัท
• โทรศัพท์ติดต่อทางเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้

ติดต่อ

คุณจักรวัชร์ จงกลวรานนท์
บริษัท ไนส์คอร์ป เอส.อี. จำกัด
เลขที่ 8/106 พาทิโอ กัลปพฤกษ์-สาทร ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
โทรศัพท์ : 094-989-3452, 089-680-1233, 090-669-3961
 LINE ID: bcorpthailand