หัวหน้างานฝ่ายธุรการและประสานงานองค์กร

   สถานที่ปฏิบัติงาน

เขตบางแค กรุงเทพมหานคร

   เงินเดือน

15,000 – 20,000

   อัตรา

1 อัตรา

 รายละเอียดงาน

• ประสานงานติดตาม จัดทำบัญชีรับจ่าย บริหารจัดการ วางแผนกรอบด้านการเงินภาพรวมขององค์กร และตรวจสอบการใช้งบประมาณ
• สรรหา ต่อรองราคา จัดทำข้อเสนอ ประสานงานติดตาม บริหารจัดการ และวางแผนกรอบด้านการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กร
• สรรหา จัดทำรายงานผลการเข้างานและการปฏิบัติงานของพนักงาน จัดทำกิจกรรมพนักงาน/พัฒนาศักยภาพพนักงาน บริหารจัดการ และวางแผนกรอบด้านทรัพยากรบุคคล
• งานธุรการและการดำเนินงานภายในองค์กร รวมทั้งการบริหารรับผิดชอบด้านข้อมูลสำคัญขององค์กร
• งานผู้ช่วยผู้บริหาร/บริหารงานติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กร ตามที่ได้รับมอบหมาย ประสานการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อร่วมขับเคลื่อนผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินโครงการให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
• งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

GEN-E 
 Energy & Enthusiasm >> เด็กใหม่ไฟแรง มีความมุ่งมั่น ตั้งใจทำงานจริงเพื่อพัฒนาทั้งตนเองและสังคมไทย 
• Entrepreneur >> มีจิตวิญญาณผู้ประกอบการ วางเป้าหมายที่ท้าทายและสร้างสรรค์ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น 
• Engagement >> สื่อสารเชื่อมโยงทำงานสร้างเครือข่าย Networking กับหน่วยงาน ภาคส่วนที่มีความหลากหลาย 
• Everything Possible >> กล้าฝัน และทำจริง มีทัศนคติเชิงบวก รับแรงกดดันได้ดี 
• Enjoy >> รักและสนุกกับทุกความท้าทาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. ชาย / หญิง วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ สังคมศาสตร์ สายมนุษยศาสตร์ หรืออื่น ๆ 
  2. มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  3. มีประสบการณ์ทำงาน ในการบริหารโครงการ/ธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โครงการด้านสังคม ด้านการพัฒนาเครือข่าย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  4. มีความเข้าใจลักษณะนิสัยของทีมงาน ลูกค้า และผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ และสามารถเจรจา ประสานความมีส่วนร่วมและสร้างความร่วมมือกับทุกส่วนได้อย่างเหมาะสมในการดำเนินงานร่วมกัน 
  5. มีความสามารถในการจัดลำดับความสำคัญของงานได้ ร่วมประเมินและวางแผนงาน การบริหารความเสี่ยงของโครงการ มีความสามารถในการเจรจาต่อรอง
  6. มีความยืดหยุ่นสามารถรับมือกับสถานการณ์ที่หลากหลาย และการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่างโครงการได้เป็นอย่างดี 
  7. มีเจตนารมณ์อันแน่วแน่ในการร่วมขับเคลื่อนทางสังคม มีจิตอาสา ยึดหลักคุณธรรมและประโยชน์ส่วนรวมในการดำเนินงานและดำเนินชีวิต
  8. มีความเป็นผู้ประกอบการทางสังคม สร้างสรรค์ ขับเคลื่อนเจตนารมณ์ที่ดีต่อสังคม สู่ผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม คำนึงถึงความคุ้มค่าและประสิทธิภาพ การแสวงหาโอกาส และการขยายภาคีเครือข่ายความร่วมมือ บริหารความเสี่ยง ตลอดจนจัดสรรทรัพยากรที่มีอย่างจำกัดให้บรรลุผลลัพธ์ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมสูงสุด
  9. มีความสามารถเรียนรู้กระบวนการมาตรฐานขององค์กรเพื่อนำมาใช้ในการทำงาน และปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน จัดทำรายงานการประชุม, Project Status Report ตลอดจนสามารถเรียนรู้ปัญหาและบทเรียนต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในโครงการ มา share ในทีมและที่ประชุมบริษัทเพื่อนำมาวิเคราะห์หาสาเหตุ หาแนวทางแก้ การปรับปรุงการทำงาน และป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ
สวัสดิการ
• ประกันสังคม
• สวัสดิการฟิตเนสแก่พนักงาน
• งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำเดือน
• ท่องเที่ยวประจำปี 
• การทำงานอาสาสมัคร
• วันหยุดพิเศษตามวันคล้ายวันเกิด
• การตรวจสุขภาพประจำปี
• การหยุดพักผ่อนประจำปี
• โบนัสและการขึ้นเงินเดือนประจำปี
• ทุนการศึกษา

วิธีการสมัคร

• ส่ง Resume มาทาง E-mail
• สมัครด้วยตัวเองที่บริษัท
• โทรศัพท์ติดต่อทางเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้

ติดต่อ

คุณจักรวัชร์ จงกลวรานนท์
บริษัท ไนส์คอร์ป เอส.อี. จำกัด
เลขที่ 8/106 พาทิโอ กัลปพฤกษ์-สาทร ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
โทรศัพท์ : 094-989-3452, 089-680-1233, 090-669-3961
 LINE ID: bcorpthailand