บริษัท ไนส์คอร์ป เอส.อี. จำกัด

ทำงาน : จันทร์ – ศุกร์ 9.00 น.-18.00 น.
สถานที่ทำงาน : 8/106 หมู่บ้าน พาทิโอ(กัลปพฤกษ์ บางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

Project Manager

เงินเดือน : 20,000 - 35,000 THB

• ดำเนินการศึกษาค้นคว้างานวิเคราะห์อย่างมีระบบและตามระเบียบแบบแผนวิธีการวิจัย/การประเมินผล สามารถออกแบบและวางแผนโครงการ รวมทั้งดำเนินงานวิจัยจนเสร็จสิ้นได้ผลงานวิจัยออกเผยแพร่สู่สาธารณะ

• รับผิดชอบดูแลชุดโครงการวิจัย/การประเมิน เพื่อให้โครงการสัมฤทธิ์ผลและได้รายงานผลเพื่อเผยแพร่ภายในกรอบเวลาที่กำหนด

• รับผิดชอบงานบริหารโครงการวิจัย/การประเมินตามที่ได้รับมอบหมาย ประสานการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อร่วมขับเคลื่อนผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินโครงการ

• รับผิดชอบการติดตามสถานะความคืบหน้าของโครงการวิจัย/การประเมิน  วิเคราะห์ปัญหา พร้อมทั้งเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา ประสานงานและเจรจาเพื่อแก้ไขปัญหาระหว่างการดำเนินโครงการ โดยสรุปเป็นรายงานแก่ผู้บริหาร และเป็น Team ในการให้คำแนะนำ และตรวจสอบ ติดตามผลการดำเนินโครงการ

#คุณสมบัติผู้สมัคร

1.ชาย / หญิง วุฒิปริญญาตรี สาขา เศรษฐศาสตร์ สถิติ สังคมศาสตร์ วิจัยและพัฒนา สังคมศาสตร์ และอื่น ๆ หากมีประสบการณ์ทำงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

2.มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และจัดลำดับความสำคัญของงานได้ รวมทั้งมีความสามารถในการคัดเลือกผลงานจากเอกสาร ได้อย่างรวดเร็ว และเหมาะสม

3.มีความสามารถในเชิงวิพากษ์วิจารณ์ และพยากรณ์ รวมทั้ง มีความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปผลได้เป็นอย่างดี

4.สามารถบริหารงานโครงการให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านการบริหารเวลา งบประมาณ คุณภาพ และทรัพยากรต่าง ๆ ภายใต้โครงการ

5.มีความยืดหยุ่นสามารถรับมือกับสถานการณ์ที่หลากหลาย และการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่างโครงการได้เป็นอย่างดี

6.เรียนรู้กระบวนการมาตรฐานขององค์กรเพื่อนำมาใช้ในการทำงาน และปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน จัดทำรายงาน, Project Status Report ตลอดจนสามารถวิเคราะห์ปัญหา และบทเรียนต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในโครงการ มา share ในทีมและที่ประชุมบริษัทเพื่อนำมาวิเคราะห์หาสาเหตุ หาแนวทางแก้ การปรับปรุงการทำงาน และป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ

7.มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ในการนำเสนอแนวทางการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพควบคู่กับการสร้างโอกาสทางสังคม

Assistant Project Manager

เงินเดือน : 16,000 - 20,000 THB

• การศึกษาและวิเคราะห์ธุรกิจและผลตอบแทนเชิงธุรกิจและสังคม / การวิเคราะห์เชิงสถิติ

• งานค้นคว้าศึกษาข้อมูล เก็บข้อมูล รวบรวมงานวิจัย/งานประเมิน

• งานเขียนรายงาน /งานวิจัย / งานเขียนโครงการ / งานประเมิน

• ดำเนินการศึกษาค้นคว้างานวิจัย/การประเมินอย่างมีระบบและตามระเบียบแบบแผนวิธีการวิจัย/การประเมิน สามารถออกแบบและวางแผนโครงการวิจัย/การประเมิน รวมทั้งดำเนินงานวิจัย/การประเมินจนเสร็จสิ้นได้ผลงานวิจัยออกเผยแพร่สู่สาธารณ

• รับผิดชอบโครงการวิจัย/การประเมินตามที่ได้รับมอบหมาย ประสานการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อร่วมขับเคลื่อนผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินโครงการ ติดตามสถานะความคืบหน้าของโครงการวิจัย/การประเมิน  วิเคราะห์ปัญหา พร้อมทั้งเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา ประสานงานและเจรจาเพื่อแก้ไขปัญหาระหว่างการดำเนินโครงการ


#คุณสมบัติผู้สมัคร

1.ชาย / หญิง วุฒิปริญญาตรี สาขา เศรษฐศาสตร์ สถิติ สังคมศาสตร์ วิจัยและพัฒนา สังคมศาสตร์ และอื่น ๆ หากมีประสบการณ์ทำงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

2.มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และจัดลำดับความสำคัญของงานได้ รวมทั้งมีความสามารถในการคัดเลือกผลงานจากเอกสาร ได้อย่างรวดเร็ว และเหมาะสม

3.มีความสามารถในเชิงวิพากษ์วิจารณ์ และพยากรณ์ รวมทั้ง มีความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปผลได้เป็นอย่างดี

4.สามารถบริหารงานโครงการให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านการบริหารเวลา งบประมาณ คุณภาพ และทรัพยากรต่าง ๆ ภายใต้โครงการ

5.มีความยืดหยุ่นสามารถรับมือกับสถานการณ์ที่หลากหลาย และการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่างโครงการได้เป็นอย่างดี

6.เรียนรู้กระบวนการมาตรฐานขององค์กรเพื่อนำมาใช้ในการทำงาน และปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน จัดทำรายงาน, Project Status Report ตลอดจนสามารถวิเคราะห์ปัญหา และบทเรียนต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในโครงการ มา share ในทีมและที่ประชุมบริษัทเพื่อนำมาวิเคราะห์หาสาเหตุ หาแนวทางแก้ การปรับปรุงการทำงาน และป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ

7.มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ในการนำเสนอแนวทางการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพควบคู่กับการสร้างโอกาสทางสังคม

#NISECORP 

📱 สนใจติดต่อ คุณนภาพร 090-669-3961
👉แอด LINE
หรือคลิก 👉 https://line.me/ti/p/zTstB6ePOV
Facebook : Nisecorp
หรือคลิก 👉 http://m.me/nisecorp

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสังคมไปด้วยกันกับเรา

Categories: Job

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *