เปิดรับสมัครคนรุ่นใหม่ !! ไฟแรง 🔥🔥
ชอบเรียนรู้ ชอบความท้าทาย
อยากพัฒนาตนเองและสังคมไปพร้อมๆกัน
มาร่วมหาโอกาสทำงานกับเรา

รับสมัครตำแหน่ง :
1. Project Lead ทีมวิจัย/ที่ปรึกษาโครงการประเมิน
• ดำเนินการศึกษาค้นคว้างานวิเคราะห์อย่างมีระบบและตามระเบียบ
• สามารถออกแบบและวางแผนโครงการ รวมทั้งดำเนินงานวิจัยจนเสร็จสิ้น
• รับผิดชอบดูแลชุดโครงการวิจัย/การประเมิน เพื่อให้โครงการสัมฤทธิ์ผลภายในกรอบเวลาที่กำหนด
• ประสานการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ
• รับผิดชอบการติดตามสถานะความคืบหน้า วิเคราะห์ปัญหา พร้อมทั้งเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา ประสานงานและเจรจาเพื่อแก้ไขปัญหา
• งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
อ่านต่อ : https://www.jobthai.com/th/job/1376089/preview

2. Assistant Project Lead ทีมวิจัย/ที่ปรึกษาโครงการประเมิน
• ศึกษาและวิเคราะห์เชิงสถิติ
• ค้นคว้าศึกษาข้อมูล เก็บข้อมูล รวบรวมงานวิจัย/งานประเมิน
• เขียนรายงาน /งานวิจัย / งานเขียนโครงการ / งานประเมิน
• ออกแบบและวางแผนโครงการวิจัย/การประเมิน
• ประสานการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ติดตามสถานะความคืบหน้าของโครงการวิจัย/การประเมิน วิเคราะห์ปัญหา เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา ประสานงานและเจรจาเพื่อแก้ไขปัญหาระหว่างการดำเนินโครงการ
• ประสานงานดูแลลูกค้าและที่ปรึกษา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานต่างๆ ในระหว่างโครงการ
• งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
อ่านต่อ : https://www.jobthai.com/th/job/1376097/preview

3. General Manager & Oversea Coordinator
• รับผิดชอบการบริหารโครงการทางด้าน Social Business
• กำหนดรู้ และประสาน เพื่อผลักดันในเกิดความคืบหน้า กับกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
• ติดตามและวิเคราะห์ความคืบหน้าของโครงการ เพื่อรายงานและสื่อสารกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
• มีความเป็นผู้นำในการหารือกับทุกฝ่าย เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
• ประสานงานทั่วไปเครือข่ายทั้งภายในและต่างประเทศ
• งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
อ่านต่อ : https://www.jobthai.com/th/job/1376105/preview

4. Impact Platform Lead
• รับผิดชอบงานบริหารภาพรวมของ Platform ช่วยเหลือ ดูแล พัฒนา และจัดการแฟลตฟอร์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
• ส่งเสริมการสื่อสารระหว่างทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเสริมสร้างความเข้มแข็งของทีมงาน
• ติดตามสถานะความคืบหน้าของงาน วิเคราะห์ปัญหา เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา ประสานงานและเจรจาเพื่อแก้ไขปัญหา
• เสนอแนวทางหรือวิทยาการใหม่ๆ เพื่อนำมาพัฒนาและประยุกต์ใช้ใน Platform
• งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมาย
อ่านต่อ : https://www.jobthai.com/th/job/1376121/preview

5. Assitant Impact Platform Lead
• ดูแลระบบ Platform อาทิ การรับแจ้งปัญหาของการใช้งานระบบ,บันทึกข้อมูลในระบบ, ให้คำแนะนำในการแก้ปัญหา เป็นต้น
• ให้ข้อมูลและประสานงานกับทีมพัฒนาระบบ Data Platform อาทิ Collaboration, Impact Assessment, Open Impact Data เป็นต้น เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของงาน
• ประชาสัมพันธ์เชิญชวนในการขยายผลสัมฤทธิ์ทางด้านสังคม (Social Impact Scaling) ให้ลูกค้า ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคสังคม การศึกษา หรือธุรกิจอื่นๆ ให้เป็นที่รู้จัก
• ประสานการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อร่วมขับเคลื่อนผลสัมฤทธิ์ของงาน
• ประสานงานดูแลลูกค้าและที่ปรึกษา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อให้เกิดความประทับใจและสะดวกรวดเร็วในการสื่อสารประสานงาน
• จัดทำเอกสารของฝ่ายงาน
• งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
อ่านต่อ : https://www.jobthai.com/th/job/1376099/preview

ส่ง Resume มาได้ที่ hr@nisecorporation.com
สอบถามเพิ่มเติม I 090-669-3961, 089-680-1233
สถานที่ปฏิบัติงาน I แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร
https://maps.app.goo.gl/GmirEmrLuuMEZxqu8?g_st=il

6. นักศึกษาฝึกงาน
รับสมัครตำแหน่ง :
– ผู้ช่วยนักวิจัย
– ผู้ประสานงานต่างประเทศ
– Content Creator
– Graphic Design
– Sales & Digital Marketing
– Impact Platform Team อาทิ Web design UX UI, IT Support เป็นต้น

Categories: JobPR

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *