NISE LOGO PNG

บริษัท ไนส์คอร์ป เอส.อี จำกัด (NISE) ก่อตั้งขั้นในปี พ.ศ. 2554 โดยผู้ร่วมก่อตั้ง ดร.ชัยยุทธ์ ชำนาญเลิศกิจ ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ เเละคุณสกุลทิพย์ กีรติพันธวงศ์ ด้วยเจตนารมณ์ในการส่งเสริมภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคสังคมในการขับเคลื่อนระบบองค์รวมในการพัฒนาภาคส่วนกิจการเพื่อสังคมให้มีความเข้มแข็งและเป็นฟันเฟืองผสานเชื่อมโยงรากฐานระบบเศรษฐกิจ ตลอดจนเป็นกลไกในการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อแก้ไขและพัฒนาสังคมไทยให้เติบโตเข้มแข็งและยั่งยืน  โดย NISE มีการบริหารงานแบบกิจการเพื่อสังคม และมีเป้าหมายในการส่งเสริมแนวปฏิบัติอันดีขององค์กรในการสะท้อนคุณค่าร่วมสังคม (Social Value)  ด้วยกลยุทธ์เป้าประสงค์สำคัญ 3 ประการ ได้แก่

 

 1. ขับเคลื่อนเครือข่ายความร่วมมือ ภาครัฐ-เอกชน-สังคม ทั้งในระดับนโยบายและปฏิบัติในการรณรงค์ส่งเสริมการสร้างคุณค่าร่วมสังคมเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 2. ศึกษาพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดี กรอบมาตรฐานสากล องค์ความรู้ ข้อมูล งานวิจัย เพื่อนำไปสู่การส่งเสริมและรณรงค์สู่การปฏิบัติดำเนินงานองค์กร ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคสังคม
 3. ส่งเสริมและยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานขององค์กรที่สะท้อนการสร้างคุณค่าร่วมสังคม ตลอดจนเชื่อมโยงสร้างความตระหนักยอมรับ ทั้งในระดับนโยบายและความมีส่วนร่วมในสังคม

ลักษณะธุรกิจ

 1. บริการที่ปรึกษา (Consulting Service)
 • ด้านการประเมินผลกระทบต่อสังคม (Social Impact Assessment)

การรับรองผลกระทบทางสังคมขององค์กร (SIA Certification)

  • บริการการประเมิน Social Impact Performance ขององค์กรตามมาตรฐาน BIA (Benefit Impact Assessment)
  • บริการเตรียมความพร้อมองค์กรสู่การรับรองมาตรฐาน Benefit Corporation Certified ในฐานะตัวแทนประเทศ (BCorp Thailand)

ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (Social Return on Investment: SROI)

  • บริการพัฒนาระบบการประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI Framework Development Service)
  • บริการประเมินและจัดทำรายงานผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI Reporting Service) ตามกรอบมาตรฐานสากล Social Value International
  • บริการตรวจสอบรับรองรายงานผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI Report Assurance)

 

 • ด้านกลยุทธ์การพัฒนาคุณค่าร่วมสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Social Value Consulting)
  • บริการพัฒนาแนวทางการบูรณาการนโยบายและยุทธศาสตร์องค์กรตามกรอบแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainability Strategic Alignment)
  • บริการพัฒนากลยุทธ์การส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (Corporate Social Enterprise Model)
  • บริการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ด้านการสื่อสารสังคมและชุมชนสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Strategic Communication and Engagement)

 

 • ด้านการสำรวจและการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจและการดำเนินงานทางสังคม (Socio-Economic Research/Survey)
  • บริการพัฒนากรอบการศึกษา วิจัยมิติเชิงนโยบาย เศรษฐกิจ และสังคม
  • บริการศึกษาวิจัย และจัดทำเวทีระดมความคิดเห็น สรุปข้อเสนอแนะแนวทางสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

 

 1. บริการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากร (Training and Capacity Building Service)

จัดกระบวนการส่งเสริมพัฒนาทักษะระดับผู้ปฏิบัติงาน (Sustainability Practitioners) และในระดับผู้บริหาร (Sustainability Leadership) ในมิติการส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้แก่

 • การขยายผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI)
 • การขยายผลกระทบทางสังคมขององค์กร (SIA)
 • การสร้างผู้นำ/ทีมเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม (Social Leadership Program)
 • การสื่อสารและชุมชนสัมพันธ์ (Strategic Communication & Engagement)
 • กระบวนการส่งเสริมการเรียนรู้ฝึกฝนและเป็นพี่เลี้ยง (Mentoring Program)
 1. บริการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายภาคีและแลกเปลี่ยนความรู้ (Networking and Knowledge Management Service)

จัดกระบวนการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคสังคม ผ่านกระบวนการและช่องทางต่าง ๆ

 • การศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ
 • การจัดงานสัมมนา เวทีระดมความคิดเห็น
 • บริหารการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม เช่น การจัดนิรรศการ การประกวด การแข่งขัน งานรณรงค์ กิจกรรมภาคสนาม

โครงสร้างองค์กร

45