ประเทศไทยร่วมขับเคลื่อนเครือข่ายพลังภาคธุรกิจเพื่อสร้างสังคมที่ดีในระดับโลก (BCORP Movement THAILAND)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒร่วมกับกิจการเพื่อสังคมไนส์คอร์ป ร่วมนำ BCORP มาตรฐานสากลในการประเมิน การดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงคุณประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและมุ่งดูแลสังคม เชื่อมโยงระบบรับรองสากล (BCORP Certified) ที่ยกระดับจากการรับรอง “ตัวสินค้าบริการที่ดีต่อสังคม” มาสู่ “องค์กรที่ดีต่อสังคม” ควบคู่กับการสร้างความรับรู้จากผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ มุ่งสร้างขีดความสามารถทางธุรกิจให้กับองค์กรที่มีวิสัยทัศน์ และมีผลประกอบการที่สะท้อนคุณประโยชน์ต่อสังคม สอดรับสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)

กว่า 11 ปีของการพัฒนาเครือข่ายมาตรฐาน BCORP ริเริ่มขึ้นโดย BLAB GLOBAL  ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรด้วยการสนับสนุนของ มูลนิธิ Rockefeller  และ Standards Advisory Council (SAC) ซึ่งประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญ จากหลากหลายสาขาทุกภูมิภาคทั่วโลก โดยปัจจุบัน BLAB ได้ขยายเครือข่าย BLAB Global Partner ไปใน 8 ภูมิภาคทั่วโลก ได้แก่ Canada, LatinAmerica, Australia & Newzealand , Europe, UK, East Africa, Portugal และ Asia

ในปัจจุบัน ธุรกิจทั่วโลกกว่า 40,000 องค์กรขานรับเข้า ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจ สู่มาตรฐาน “ธุรกิจสร้างคุณประโยชน์สังคม” (BCORP: Benefit Corporation) โดย การเข้าร่วมประเมินและนำเป็นฐานข้อมูล ESG ของภาคธูรกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยในจำนวนนี้ ธุรกิจกว่า 2,140 องค์กร จาก 50 ประเทศทั่วโลก ผ่านการรับรองมาตรฐาน BCORP โดยได้สะท้อนมาตรฐานที่ดีในการบริหารธุรกิจ ที่สะท้อนการสร้างคุณประโยชน์ในมิติสังคม 5 ด้านสำคัญ ได้แก่ ธรรมาภิบาล พนักงาน ชุมชน สิ่งแวดล้อม และรูปแบบธุรกิจเพื่อสังคม โดยพัฒนาการของมาตรฐาน BCORP ได้ครอบคลุมองค์กรธุรกิจ ทั้งที่เป็นบริษัทข้ามชาติ บริษัทจดทะเบียนมหาชน SME ขนาดใหญ่มากไปจนถึงขนาดเล็ก วิสาหกิจเพื่อสังคม สหกรณ์ และรวมถึงรัฐวิสาหกิจซึ่งมีกระบวนการดำเนินงานขององค์กรและการบริหารจัดการแบบธุรกิจ ตลอดจนมีเป้าหมายทางสังคม

สำหรับการขับเคลื่อนในประเทศไทย กิจการเพื่อสังคมไนส์คอร์ปร่วมลงนามตกลงความร่วมมือกับ BCORP GLOBAL ในการขับเคลื่อนมาตรฐาน BCORP ในประเทศไทย โดย NISE ผ่านมาตรฐาน BCORP ในกลุ่มวิสาหกิจเพื่อสังคมเป็นแห่งแรกของประเทศไทยและในภูมิภาคอาเซียน 

นอกจากนั้น NISE ร่วมขับเคลื่อนขยายเครือข่ายในภูมิภาคเอเชียโดยการจัดตั้ง BCORP ASIA www.bcorpasia.org และคาดหวังร่วมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายและยกระดับมาตรฐานภาคธุรกิจเพื่อสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคม และร่วมจัด BCORPASIA FORUM ในปี 2559 ที่ผ่านมา

NISE ในฐานะ BCORP Partner ในประเทศไทยได้พัฒนามาตรฐาน BIA Version 5.0 ในฉบับภาษาไทยและคู่มือมาตรฐาน BCORP ตลอดจนเชิญชวนผู้นำเครือข่ายธุรกิจส่งเสริมคุณประโยชน์สังคมเพื่อร่วมแสดงเจตนารมณ์ในการยกระดับมาตรฐานการดำเนินธุรกิจที่มุ้งสร้างสรรค์ประโยชน์ต่อสังคมอย่างยั่งยืน โดยกำหนดเปิดตัว “BCORP THAILAND MOVEMENT” วันที่ 22 เดือนมิถุนายน 2560 นี้ พร้อมกับผู้แทนเครือข่าย BCORP ASIA, BCORP JAPAN, BCORP TAIWAN ร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในการจัดงานสัมมนานานาชาติ Driving Social Enterprise 4.0

นอกจากนั้น BCorp Thailand Movement ได้รุกหน้านำทีมเข้าร่วมหารือกับท่านผู้อำนวยการ สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ (คุณพิมพ์ชนก วอนขอพร) กระทรวงฯ เชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและพร้อมเป็นกลไกส่งเสริมการยกระดับมาตรฐานอันดีเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจและสังคม

ตลอดจนได้นำทีมเข้าพบหารือท่านรองอธิบดีขวัญวงศ์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยท่านมีความยินดีและสนับสนุนอย่างยิ่งในการส่งเสริมความร่วมมือประชาขารัฐ โดยประเด็นทางสังคมและพื้นที่ดำเนินงานพร้อมทำงานเชิงบูรณาการร่วมกันเพื่อเป้าหมายการพัฒนาประเทศไทยมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

อ่านต่อ : https://bcorpthailand.org/