Buy Social Thailand ดีมีคุณภาพ ช่วยสร้างสังคมดี๊..ดี 
Buy Social Thailand เป็นโครงการที่ก่อตั้งโดย NISECorp มุ่งเน้นการส่งเสริมกลไกทางการตลาดเพื่อสังคม เพื่อเชื่อมโยงภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคสังคมในการสร้างคุณค่าร่วมในระบบเศรษฐกิจและสังคมผ่านกระบวนการจัดซื้อสินค้าและบริการที่สร้างคุณค่าทางสังคม (Social Value Procurement) เพื่อสร้างรากฐานความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มวิสาหกิจเพื่อสังคม และเสริมหนุนให้เป็นกลไกร่วมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน
 
ฝาก “Buy Social Thailand : เพื่อช่วยสนับหรือส่งเสริมอาชีพให้กับคนพิการด้วยน่าค่าา
 
ทุกท่านสามารถเปลี่ยนการ “จ่ัดซื้อ” ในรูปแบบปกติเป็น “การจัดซื้อเพื่อสังคม” เพื่อสร้างงานคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และวิสาหกิจชุมชนอย่างยั่งยืน

สอนทำสมุดเย็บมือ

“สังคมดี๊..ดี” EP.3 | Buysocial คุณยิ่งซื้อ สังคมยิ่งดี

Kbank สนับสนุนสินค้าเพื่อสังคม ผ่าน Buy Social Thailand

BS 2018

Buy Social Thailand

Set Social Impact “Buy Social Thailand คุณซื้อเพื่อสร้างสังคมที่ดีได้” ช่วงที่ 3 / 4 พ.ค. 60

Set Social Impact “Buy Social Thailand คุณซื้อเพื่อสร้างสังคมที่ดีได้” ช่วงที่ 2 / 4 พ.ค. 60

Set Social Impact “Buy Social Thailand คุณซื้อเพื่อสร้างสังคมที่ดีได้” ช่วงที่ 1 / 4 พ.ค. 60

social enterprise พระปกเกล้า