คุณ"ซื้อ" เพื่อ"สร้าง"

สังคมที่ดี ๆ ได้

ติดตามสินค้าเเละเรื่องราวดี ๆ ในการ"ซื้อ"เพื่อ"สร้าง" ได้ที่

Buy Social ซึ่งเป็นแคมเปญสากลเริ่มต้นโดย Social Enterprise UK ในประเทศอังกฤษและขยายตัวไปยังประเทศต่างทั่วโลก ในประเทศไทย Buy Social Thailand ได้ริเริ่มขึ้นโดย วิสาหกิจเพื่อสังคม NISE ในฐานะตัวกลางสร้างการเชื่อมโยงและส่งเสริมทางการตลาดให้แก่วิสาหกิจเพื่อสังคม ตลอดจนรณรงค์ผู้ซื้อ ผู้บริโภค หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สู่การร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคม ผ่านกระบวนการซื้อขายสินค้าบริการ SOCIAL VALUE PROCUREMENT โดยรวบรวมสินค้าบริการของกลุ่มวิสาหกิจเพื่อสังคม ประเมินรับรองสินค้าบริการและองค์กร ภายใต้สัญลักษณ์ Buy Social Thailand เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคที่มีความต้องการสินค้าคุณภาพควบคู่กับคุณค่าทางสังคม (Social Value) ตลอดจนเป็นการยกระดับมาตรฐานกลุ่มของวิสาหกิจเพื่อสังคมไทยให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล Buy Social Thailand ได้ร่วมกับ Workability Thailand ในการค้นหาพัฒนาการตลาดให้แก่กลุ่มวิสาหกิจเพื่อสังคมในภาคส่วนคนพิการและผู้ด้อยโอกาส เพื่อพัฒนาศักยภาพและยกระดับสินค้าบริการของลุ่มวิสาหกิจคนพิการ/หรือเพื่อคนพิการสู่การเป็นที่ยอมรับของสังคมไทยด้วยการสนับสนุนธุรกิจและเปิดโอกาสการในการเข้าถึงการตลาด เพิ่มขีดความสามารถทางธุรกิจและเพิ่มมูลค่าของสินค้าบริการ สร้างช่องทางการเข้าถึงสินค้าบริการเพื่อสังคม ขยายการส่งเสริมการจ้างงานแก่คนพิการในชุมชนต่างๆอย่างยั่งยืน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและสร้างรายได้ลงในระดับชุมชน ตลอดจนส่งเสริมความความตระหนักและจุดประกายทางสังคมผ่านการใช้สินค้าบริการ สร้างความมีส่วนร่วมของประชาชนทุกคนในการร่วมแบ่งปันและสร้างสรรค์สังคมไทย

แรงบันดาลใจ (Inspiration)

  • สร้างความแตกต่างและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมจากการใช้งบประมาณ งานจัดซื้อให้คุ้มค่าที่เกิดผลลัพธ์ทั้งในทางเศรษฐกิจ และทางสังคม
  • ยกระดับผลการดาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรและการ พัฒนาชุมชนสังคมที่สร้างการเปลี่ยนแปลงสังคมอย่างเป็นรูปธรรม มีประสิทธิภาพ และมีความยั่งยืน
  • ส่งเสริมความมีส่วนร่วมระหว่างชุมชน และองค์กร เพิ่มระดับความผูกพัน พนักงานและจิตสานึกความรับผิดชอบต่อสังคม
  • สนับสนุนให้เกิดการส่งเสริมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสังคมให้มีศักยภาพ เข้มแข็ง เติบโตอย่างยั่งยืน
  • เกิดการเชื่อมโยงภาคีความร่วมมือเครือข่ายภาคสังคมภาครัฐและหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง
  • สร้างแรงบันดาลใจเพื่อสังคมในองค์กร ลูกค้าผู้เกี่ยวข้อง ตลอดจนสังคม ไทยในการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนสังคมอย่างยั่งยืน

สู่การสร้างสรรค์ (Social Innovation)

พบกับสินค้าผลิตภัณฑ์เพื่อสังคมจากกิจการเพื่อสังคมที่ช่วยสร้างอาชีพ ให้แก่คนพิการ และผุู้ด้อยโอกาสจากหลากหลายพื้นทั่วประเทศไทย “กิจการเพื่อสังคม” เป็นมากกว่าช่วยเหลือด้วยการให้ปลาเพียงวันเดียวแต่เป็นการสร้างอาชีพ สร้างความเข้มแข็งแก่ผู้ด้อยโอกาส ให้เขาตกปลาหาเลี้ยงตนเองได้ตลอดชีวิต

9noEyU2k5amLSfrcsGOi_full
1234
image (1)