หทัยพร เพทไสย (ติ๊บ)
Impact Manager

094-989-3452
hataiporn@nisecorporation.com

EDUCATION
• ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ สาขาภาษาเพื่ออาชีพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

CURRENT POSITION
• Assistant Executive Director Social Value Thailand

EXPERIENCE
• ผู้ช่วยเลขาธิการสมาคม Workability ASIA
• ผู้ช่วยเลขาธิการสมาคม Workability Thailand
• Back Office Manager บริษัท ไนส์คอร์ป เอส.อี. จำกัด 
• Project Manager และ Project Consult บริษัท ไนส์คอร์ป เอส.อี. จำกัด และโครงการประเมินผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม (Social Impact Assessment & Social Return on Investment)
• Back Office Manager บริษัท ไนส์คอร์ป เอส.อี. จำกัด