Impact Analyst /นักวิจัย

   สถานที่ปฏิบัติงาน

เขตบางแค กรุงเทพมหานคร

   เงินเดือน

15,000 – 35,000

   อัตรา

– Lead 1 ตำแหน่ง 25,000 – 35,000 บาท

– Assistant 2 ตำแหน่ง 15,000 – 25,000 บาท

รูปแบบการจ้าง

 • Full time / Contract (6 เดือน / 1ปี)
 • ความยืดหยุ่นในการทำงาน Work from anywhere เฉลี่ย สัปดาห์ละ 1-2 วัน
 • สามารถสื่อสารและติดต่อในการทำงานได้ดี มุ่งเน้นการส่งมอบงานตามผลลัพธ์ตามบทบาทความรับผิดชอบและเป้าหมาย Impact
 • มีกระบวนการเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆตลอดเวลาและมีรูปแบบการทำงานที่ยืดหยุ่น ตามสถานการณ์ บริบทจริงของสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • มีความสามารถในการปฏิบัติงานในรูปแบบที่มีการศึกษาค้นคว้า พัฒนา วิธีการแนวทางในการดำเนินงาน และการบริหารจัดการ แก้ไขปัญหา และสื่อสารในทีมงานทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้อย่างดีเยี่ยม
 • มีรูปแบบการดำเนินในลักษณะ Self Organize & Regular Report ร่วมกับทีมงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อบริหารจัดการและปรับเปลี่ยน เรียนรู้การทำงานไปสู่ผลลัพธ์ร่วมกัน
 • มีการพิจารณาผลการดำเนินงาน ระดับผลตอบแทนและสวัสดิการโบนัส ทุก 6 เดือน และรายปี
 • มีการส่งเสริมวิชาชีพ การพัฒนาศักยภาพบุคคล ตามระดับ / ตามระยะเวลาการทำงานกับองค์กร

รายละเอียดงาน

 • วิเคราะห์กรอบแนวทางการสร้างผลสัมฤทธิ์ทางสังคม และออกแบบกรอบแนวทางการประเมินติดตามผลสัมฤทธิ์ทางสังคม
 • ร่วมวางแผนโครงการ ร่วมบริหารจัดการ ศึกษาค้นคว้าข้อมูล ติดต่อประสานงาน แก้ไขปัญหาในการดำเนินโครงการ
 • ร่วมออกแบบเครื่องมือ เก็บรวบรวมข้อมูล และจัดทำผลการวิเคราะห์ ประเมิน นำเสนอ และปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
 • การวิเคราะห๋และดำเนินการสรุปผลการศึกษาวิจัยและข้อมเสนอแนะ
 • จัดทำรูปเล่มรายงาน เอกสารการนำเสนอ เอกสารการส่งมอบงาน และร่วมนำเสนอ
 • ดำเนินการจัดกระบวนการสื่อสารในทุกระดับ ทั้งในระดับทีม ระดับบริหาร ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสานความร่วมมือ รับฟังปัญหา และติดตามเพื่อผลักดันการแก้ไข การดำเนินงานขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน

ตัวอย่างงานวิจัย/ประเมินโครงการ

 • IMPACT CONSULTING & STANDARD
  • การให้คำปรึกษาในการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม (Social Impact Assessment หรือ SIA) และการประเมินผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม (Social Return on Investment หรือ SROI) อาทิ
   • โครงการยกระดับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสู่เกณฑ์ผลสัมฤทธิ์ทางสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ กนอ.  (I-EA-T Sustainable Business)
   • โครงการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคม (SROI) โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมรากฐานหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ (SWU U2T for BCG) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
   • โครงการการประเมินผลลัพธ์ทางสังคม (Social Impact Assessment : SIA) และการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคม (Social Return on Investment : SROI) สำหรับโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) ปี 2565
   • โครงการขับเคลื่อนโครงการตรวจประเมิน และขอรับรองผลการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมรายโครงการ (Project-based) ตามแผนการพัฒนาการศึกษา ระยะที่ 12 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 
   • โครงการเพื่อพัฒนาเกณฑ์ผลสัมฤทธิ์สังคมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนของ กนอ. ปี 2565 (ISB : I-EA-T SUSTAINABLE BUSINESS 2022) 
   • โครงการการประเมินผลตอบแทนทางสังคมสำหรับโครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 – 2566
   • โครงการการประเมินผลตอบแทนทางสังคม (Social Return on Investment) โครงการ PPEs Distribution ในปี พ.ศ. 2564 
   • โครงการการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางสังคมโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสุกรแบบพันธสัญญา (SROI Analysis for Contract farming project – Swine Business)
   • โครงการการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม “โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย”
   • โครงการประเมินผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจและสังคมของสถาบันวิทยาการนวัตกรรม (NIA Academy)
   • โครงการติดตามประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมนำร่องกรณีศึกษาโครงการ STI BUSINESS INCUBATION 
   • โครงการการศึกษาเพื่อหาตัวเลขผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม (SROI) ของการให้บริการรถไฟฟ้า
   • โครงการจัดทำรายงานประจำปีเกี่ยวกับการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมประจำปีพ.ศ. 2563
   • โครงการพัฒนากรอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางสังคมในโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร นำร่องโครงการให้ความรู้ด้านการรีไซเคิล (Recycling Education)
   • โครงการสรุปผลการดำเนินงานสู่การสื่อสารผลสัมฤทธิ์ทางเศรษฐกิจและสังคมของชุดโครงการ CU Social Engagement (ปี 2560-2562)
   • โครงการพัฒนากรอบเครื่องมือการประเมินโครงการด้วย SROI (Social Return on Investment) โครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 กลุ่มเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy)
   • โครงการรายงานการประเมินผลตอบแทนทางสังคม (ประมาณการณ์) โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ (ลำไทรโยงโมเดล) จังหวัดอุดรธานีและอุบลราชธานี
   • โครงการการประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI) โครงการการสำรวจและประเมินผลโครงการ CSR กฟผ. เพื่อการพัฒนาสู่การประกวดรางวัล SOE Award ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
   • โครงการรายงานการประเมินผลตอบแทนทางสังคม (ประมาณการณ์) โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำ ตำบลหนองแก้ว จังหวัดศรีสะเกษ
   • โครงการประเมินผลตอบแทนทางสังคมโครงการ CSR ของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
  • การตรวจรับรองการประเมินผล (Assurance SROI Report) ตามหลักการ Social Value Principle
  • การให้คำปรึกษาในการประเมินผลกระทบทางธุรกิจ (B Impact Assessment หรือ BIA) ใน 5 มิติ ได้แก่ ธรรมาภิบาล (Governance), พนักงาน (Worker), ชุมชน (Community), สิ่งแวดล้อม (Environment) และลูกค้า (Customers) และการขอรับรอง B Corp Certified
GEN-E 
 Energy & Enthusiasm >> เด็กใหม่ไฟแรง มีความมุ่งมั่น ตั้งใจทำงานจริงเพื่อพัฒนาทั้งตนเองและสังคมไทย 
• Entrepreneur >> มีจิตวิญญาณผู้ประกอบการ วางเป้าหมายที่ท้าทายและสร้างสรรค์ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น 
• Engagement >> สื่อสารเชื่อมโยงทำงานสร้างเครือข่าย Networking กับหน่วยงาน ภาคส่วนที่มีความหลากหลาย 
• Everything Possible >> กล้าฝัน และทำจริง มีทัศนคติเชิงบวก รับแรงกดดันได้ดี 
• Enjoy >> รักและสนุกกับทุกความท้าทาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. ชาย / หญิง วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สิ่งแวดล้อม หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์พื้นฐานในการเป็นนักวิเคราะห์ วิจัย และการบริหารโครงการ
 2. มีเจตนารมณ์อันแน่วแน่ในการร่วมขับเคลื่อนทางสังคม มีจิตอาสาในประโยชน์ส่วนรวมในการดำเนินงานและดำเนินชีวิต 
 3. เข้าใจลักษณะนิสัยของทีมงาน , ลูกค้า และผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ และสามารถเจรจา, ประสานความมีส่วนร่วมและสร้างความร่วมมือกับทุกส่วนได้อย่างเหมาะสมในการดำเนินงานร่วมกัน
 4. มีความสามารถในการจัดลำดับความสำคัญของงานได้ ร่วมประเมินและวางแผนงาน การบริหารความเสี่ยงของโครงการ มีความสามารถในการเจรจาต่อรองมีความยืดหยุ่นสามารถรับมือกับสถานการณ์ที่หลากหลาย และการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่างโครงการได้เป็นอย่างดี มีประสบการณ์ทำงาน ในการบริหารโครงการ/ธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โครงการด้านสังคม ด้านการพัฒนาเครือข่าย
 5. มีความสามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ ทักษะองค์ความรู้ใหม่ กระบวนการมาตรฐาน เพื่อนำมาใช้ในการทำงาน และปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน 
 6. สามารถสื่อสารรายงานระหว่างทีมงาน ทั้งในระดับทีม ระดับบริหารทั้งภายใน ภายนอกหน่วยงาน และสามารถสรุปผลการดำเนินงาน ตลอดจนรายงานติดตามการประชุม, Project Status Report ตลอดจนสามารถเรียนรู้ปัญหาและบทเรียนต่าง มีทักษะในการแก้ปัญหาและการคิดเชิงวิเคราะห์ (Critical Thinking)
 7. มีความเป็นผู้ประกอบการทางสังคม สร้างสรรค์ ขับเคลื่อนเจตนารมณ์ที่ดีต่อสังคม สู่ผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม คำนึงถึงความคุ้มค่าและประสิทธิภาพ 
 8. มีวัยวุฒิและความสามารถในการทำงานร่วมกันในความแตกต่าง และความกดดัน จากสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง เหตุการณ์ไม่คาดคิดได้อย่างสมดุล
สวัสดิการ
• ประกันสังคม
• สวัสดิการฟิตเนสแก่พนักงาน
• งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำเดือน
• ท่องเที่ยวประจำปี 
• การทำงานอาสาสมัคร
• วันหยุดพิเศษตามวันคล้ายวันเกิด
• การตรวจสุขภาพประจำปี
• การหยุดพักผ่อนประจำปี
• โบนัสและการขึ้นเงินเดือนประจำปี
• ทุนการศึกษา

วิธีการสมัคร

• ส่ง Resume มาทาง E-mail
• สมัครด้วยตัวเองที่บริษัท
• โทรศัพท์ติดต่อทางเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้

ติดต่อ

คุณจักรวัชร์ จงกลวรานนท์ I คุณหทัยพร เพทไสย
บริษัท ไนส์คอร์ป เอส.อี. จำกัด
เลขที่ 8/106 พาทิโอ กัลปพฤกษ์-สาทร ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
โทรศัพท์ : 094-989-3452, 089-680-1233, 090-669-3961
 LINE ID: bcorpthailand