เพื่อการต่อยอดและขับเคลื่อนการดำเนินโครงการ Impact Accelerator Program for Youth Social Entrepreneurship (GEN-U Hackathon 2019) อย่างต่อเนื่อง องค์การยูนิเซฟแห่งประเทศไทย (UNICEF Thailand) ร่วมกับสมาคมส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน (Thai Sustainable Enterprise Association : TSEA) จัดทำโครงการ Impact Accelerator Program for Youth Social Entrepreneurship (GEN-U Hackathon 2020 – Seeding State) เพื่อกำกับดูแล บริหารจัดการ และเป็นที่ปรึกษาในการเตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะความเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคม (Social Entrepreneurship) ของกลุ่มองค์กรนำ โดยการพัฒนาอัตลักษณ์ (Corporate Identity : CI) การจัดตั้งโครงสร้างบุคลากร (Structure) ระบบการบริหารจัดการ (Enterprising) การพัฒนาสินค้าและบริการ (Product and Service Development) รวมไปถึงการพัฒนากลยุทธ์การตลาดเพื่อเตรียมความพร้อมในการสื่อสาร/การประชาสัมพันธ์ นับว่าเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญในการก้าวเข้าสู่วิสาหกิจเพื่อสังคม

ลากาจอย 

เยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์ดาราอั้งจากหมู่บ้านห้วยจะนุ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ที่รวมตัวกัน เพื่ออนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิตดั้งเดิมให้คงอยู่ผ่านการสื่อสารทางผลิตภัณฑ์การอบรม Workshop หรือการให้บริการท่องเที่ยวชุมชน ซึ่งก่อให้เกิดการส่งเสริมอาชีพที่ยั่งยืนให้กับชุมชนชาวดาราอางโดยการสร้างงานให้แก่กลุ่มเยาวชนกลุ่มลากาจอยและผู้สูงอายุที่เกษียณและการว่างงานในชุมชน ส่งผลต่อการลดปัญหาการขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และปัญหาครอบครัวของเยาวชนในชุมชน

อ่านต่อ : https://www.facebook.com/lagajoy.th/

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

HAPPY NEW YOU 

เยาวชนผู้พิการทางสายตาที่ต้องการสร้างแรงบันดาลใจจากโรงเรียนสอนคนตาบอดในพระราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมศักยภาพ/ความกล้าแสดงออกของคนพิการทางมองเห็น ส่งเสริมความหลากหลายของการมีงานทำ/การประกอบอาชีพสำหรับคนพิการทางมองเห็น และก่อให้เกิดความเข้าใจและเกิดการยอมรับในศักยภาพของคนพิการทางมองเห็น

อ่านต่อ : https://www.facebook.com/Happy-new-you-106105744213556/

 อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "HAPPY NEW YOU the beauty of the world lies your heart กล้าคิด กล้าทำ กล้าลอง แล้วโอกาสจะมาหาคุณ กล้าคิด พิชิตฝัน' เยาวชนผู้พิการทางสายตา ที่อยากแก้ปัญหาเรื้อรังของเด็กพิการ ที จงร ภายใต้โครงการ "Happy New You" เป็นที่รับฟัง ให้คำบรกแกุ่ปู้พองางการพอน ทำให้รู้สึกภูมิใจในตัวเอง และมีความกล้า มีแรงบันด random SPECIAL CARD foyou or happy we will be LIME PEEL ROSEMARY วงดอม" Û 100% pure oil from natural for making aromatherapy โรงเรียนสอนคนตาบอด ภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ 41 ถนนอารักษ์ ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200 053 053-278 -009 086 195 -1837 (ครูขวัญ) Facebook: กล้าคิด พิชิตฝัน"

MADEE 

กลุ่มเยาวชนหญิงผู้เคยกระทำผิดพลาดจากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี จังหวัดนครปฐมที่รวมตัวกัน เพื่อลดอัตราการกระทำความผิด โดยการเปิดพื้นที่รับฟังปัญหา/ให้คำแนะนำในการใช้ชีวิต และเสริมสร้างแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพสุจริต พร้อมทั้งส่งเสริมอาชีพงานประดิษฐ์จากทำเครื่องประดับจากดินโพลิเมอร์ ซึ่งก่อให้เกิดรายได้ และได้ใช้เวลาว่างได้อย่างเกิดประโยชน์

อ่านต่อ : https://www.facebook.com/UnlockIdeaSE


ลูกเหรียง

เด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบในจังหวัดยะลาจากการสูญเสียหัวหน้าครอบครัว จากสมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ ศูนย์ลูกเหรียง จังหวัดยะลา เพื่อแก้ปัญหาความยากจน และลดภาวะซึมเศร้าและการฆ่าตัวตายของแม่เลี้ยงเดี่ยว โดยการประกอบและแปรรูปอาหารโดยใช้วัตถุดิบในชุมชน ส่งผลให้เกิดการกระจายรายได้ในท้องถิ่น และเกิดความสามัคคี/ความเข้าใจซึ่งกันและกันจากการทำกิจกรรมหรือใช้เวลาร่วมกัน ทำให้เกิดความอบอุ่น และความความหวังใหม่ นำไปสู่การสร้างการเปลี่ยนแปลง/สิ่งที่ดีให้แก่สังคม

อ่านต่อ : https://www.facebook.com/luukrieangse/

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ