Impact Account Executive Lead

   สถานที่ปฏิบัติงาน

เขตบางแค กรุงเทพมหานคร

   เงินเดือน

25,000 – 35,000

   อัตรา

1 อัตรา

รูปแบบการจ้าง

 • Full time / Contract (6 เดือน / 1ปี)
 • ความยืดหยุ่นในการทำงาน Work from anywhere เฉลี่ย สัปดาห์ละ 1-2 วัน
 • สามารถสื่อสารและติดต่อในการทำงานได้ดี มุ่งเน้นการส่งมอบงานตามผลลัพธ์ตามบทบาทความรับผิดชอบและเป้าหมาย Impact
 • มีกระบวนการเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆตลอดเวลาและมีรูปแบบการทำงานที่ยืดหยุ่น ตามสถานการณ์ บริบทจริงของสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • มีความสามารถในการปฏิบัติงานในรูปแบบที่มีการศึกษาค้นคว้า พัฒนา วิธีการแนวทางในการดำเนินงาน และการบริหารจัดการ แก้ไขปัญหา และสื่อสารในทีมงานทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้อย่างดีเยี่ยม
 • มีรูปแบบการดำเนินในลักษณะ Self Organize & Regular Report ร่วมกับทีมงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อบริหารจัดการและปรับเปลี่ยน เรียนรู้การทำงานไปสู่ผลลัพธ์ร่วมกัน
 • มีการพิจารณาผลการดำเนินงาน ระดับผลตอบแทนและสวัสดิการโบนัส ทุก 6 เดือน และรายปี
 • มีการส่งเสริมวิชาชีพ การพัฒนาศักยภาพบุคคล ตามระดับ / ตามระยะเวลาการทำงานกับองค์กร

 รายละเอียดงาน

 • เป็นผู้ประสานงานโครงการความร่วมมือในระดับภูมิภาค ASIA เพื่อขับเคลื่อนการรณรงค์ 1. Power to Change Thailand https://www.ptoc.domiearth.com/th และ 2. Adaptive Game Changer Asia สร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่สร้างผลสัมฤทธิ์ผลในการแก้ไขปัญหาสังคม https://agc.domiearth.com/ 
 • ศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์ในบริบทของภูมิภาค ประเทศ เพื่อนำมาสู่การวางกลยุทธ์ ทิศทางการขับเคลื่อน
 • ร่วมวางแผนงาน กิจกรรมในการขับเคลื่อนความร่วมมือทั้งในระดับภูมิภาค ระดับประเทศ ร่วมกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยมีกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหลาย อันจะประกอบไปด้วย องค์กรภาคเอกชน องค์กรภาครัฐ องค์กรภาคประชาชน รวมถึงชุมชนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • บริหารจัดการแผนกิจกรรม ติดตามวิเคราะห์ความคืบหน้าของโครงการ และแก้ไขปัญหา รายงานและสื่อสารกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ 
 • บริหารจัดการการสื่อสารประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนงานของโครงการ ผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ต่างๆ  เพื่อส่งเสริมการตลาดและการขยายภาคีเครือข่ายและการตระหนักรับรู้ของโครงการ
 • เป็นผู้ประสานงานหลักของโครงการ ตลอดจนบริหารจัดการการจัดเตรียมการประชุม/สรุปประชุม เพื่องานที่รับผิดชอบสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
GEN-E 
 Energy & Enthusiasm >> เด็กใหม่ไฟแรง มีความมุ่งมั่น ตั้งใจทำงานจริงเพื่อพัฒนาทั้งตนเองและสังคมไทย 
• Entrepreneur >> มีจิตวิญญาณผู้ประกอบการ วางเป้าหมายที่ท้าทายและสร้างสรรค์ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น 
• Engagement >> สื่อสารเชื่อมโยงทำงานสร้างเครือข่าย Networking กับหน่วยงาน ภาคส่วนที่มีความหลากหลาย 
• Everything Possible >> กล้าฝัน และทำจริง มีทัศนคติเชิงบวก รับแรงกดดันได้ดี 
• Enjoy >> รักและสนุกกับทุกความท้าทาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. ชาย / หญิง วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สิ่งแวดล้อม หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์การบริหารงานโครงการ
 2. มีทักษะพื้นฐานภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี สามารถพูด อ่าน เขียน ติดต่อประสานงานภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 3. มีเจตนารมณ์อันแน่วแน่ในการร่วมขับเคลื่อนทางสังคม มีจิตอาสาในประโยชน์ส่วนรวมในการดำเนินงานและดำเนินชีวิต 
 4. เข้าใจลักษณะนิสัยของทีมงาน , ลูกค้า และผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ และสามารถเจรจา, ประสานความมีส่วนร่วมและสร้างความร่วมมือกับทุกส่วนได้อย่างเหมาะสมในการดำเนินงานร่วมกัน
 5. มีความสามารถในการจัดลำดับความสำคัญของงานได้ ร่วมประเมินและวางแผนงาน การบริหารความเสี่ยงของโครงการ มีความสามารถในการเจรจาต่อรองมีความยืดหยุ่นสามารถรับมือกับสถานการณ์ที่หลากหลาย และการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่างโครงการได้เป็นอย่างดี มีประสบการณ์ทำงาน ในการบริหารโครงการ/ธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โครงการด้านสังคม ด้านการพัฒนาเครือข่าย
 6. มีความสามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ ทักษะองค์ความรู้ใหม่ กระบวนการมาตรฐาน เพื่อนำมาใช้ในการทำงาน และปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน 
 7. สามารถสื่อสารรายงานระหว่างทีมงาน ทั้งในระดับทีม ระดับบริหารทั้งภายใน ภายนอกหน่วยงาน และสามารถสรุปผลการดำเนินงาน ตลอดจนรายงานติดตามการประชุม, Project Status Report ตลอดจนสามารถเรียนรู้ปัญหาและบทเรียนต่าง มีทักษะในการแก้ปัญหาและการคิดเชิงวิเคราะห์ (Critical Thinking)
 8. มีความเป็นผู้ประกอบการทางสังคม สร้างสรรค์ ขับเคลื่อนเจตนารมณ์ที่ดีต่อสังคม สู่ผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม คำนึงถึงความคุ้มค่าและประสิทธิภาพ 
 9. มีวัยวุฒิและความสามารถในการทำงานร่วมกันในความแตกต่าง และความกดดัน จากสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง เหตุการณ์ไม่คาดคิดได้อย่างสมดุล
 10. มีความรู้และมีทักษะในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ในช่องทางและเครื่องมือต่างๆ Online Marketing, Digital & Communication Marketing, Website Marketing, Ads, SEO จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิการ
• ประกันสังคม
• สวัสดิการฟิตเนสแก่พนักงาน
• งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำเดือน
• ท่องเที่ยวประจำปี 
• การทำงานอาสาสมัคร
• วันหยุดพิเศษตามวันคล้ายวันเกิด
• การตรวจสุขภาพประจำปี
• การหยุดพักผ่อนประจำปี
• โบนัสและการขึ้นเงินเดือนประจำปี
• ทุนการศึกษา

วิธีการสมัคร

• ส่ง Resume มาทาง E-mail
• สมัครด้วยตัวเองที่บริษัท
• โทรศัพท์ติดต่อทางเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้

ติดต่อ

คุณจักรวัชร์ จงกลวรานนท์ I คุณหทัยพร เพทไสย
บริษัท ไนส์คอร์ป เอส.อี. จำกัด
เลขที่ 8/106 พาทิโอ กัลปพฤกษ์-สาทร ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
โทรศัพท์ : 094-989-3452, 089-680-1233, 090-669-3961
 LINE ID: bcorpthailand