“ปฏิเสธไม่ได้ว่าในปัจจุบันการทำงานทุกส่วนจะต้องมีผลลัพธ์เสมอในการปฏิบัติงาน”
หากคุณคือผู้ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
✨✨ OPEN IMPACT DATA ✨✨
เปิดพื้นที่ให้หน่วยงาน องค์กร บุคคลจากทุกภาคส่วนในสังคมที่มีโครงการ/กิจกรรม/โมเดลดี ๆ เพื่่อสังคมที่เกิดผลลัพธ์ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมเป็นที่ประจักษ์ มาร่วมแบ่งปันกรอบแนวทาง ผลสัมฤทธิ์ และตัวชี้วัดร่วมกัน
ประโยชน์ของการใช้งาน Open Impact Data
แพลตฟอร์มเปิดเผยข้อมูลผลสัมฤทธิ์และตัวชี้วัดทางสังคม
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
📌 ภาครัฐ บริหารงบประมาณในการทำโครงการ/กิจกรรม
📌 นักลงทุน ช่วยกำหนดและบริหารกลยุทธ์การลงทุนเพื่อสังคม
📌 ภาคเอกชน ยกระดับแนวทางและมาตรฐานการดำเนินงานเพื่อสังคม
📌 ภาคสังคม เสริมสร้างความน่าเชื่อถือและความมั่นใจแก่ผู้ให้ทุน
📌 ผู้ประเมิน เข้าถึงฐานข้อมูลผลสัมฤทธิ์ กรณีศึกษา และโมเดลทางสังคม
ก้าวสู่ “โลกยุคดิจิทัล” และเติบโตไปอย่างต่อเนื่องกับ OPEN IMPACT DATA
#เพราะความสำเร็จของคุณคือผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 🌍

มาร่วมสร้าง Impact ของคุณได้ที่ openimpactdata.net