1.1    ด้านการประเมินผลกระทบต่อสังคม (Social Impact Assessment)

การรับรองผลกระทบทางสังคมขององค์กร (SIA Certification)

·        บริการการประเมิน Social Impact Performance ขององค์กรตามมาตรฐาน BIA (Benefit Impact Assessment)

·        บริการเตรียมความพร้อมองค์กรสู่การรับรองมาตรฐาน Benefit Corporation Certified ในฐานะตัวแทนประเทศ (BCorp Thailand)

ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (Social Return on Investment: SROI)

·        บริการพัฒนาระบบการประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI Framework Development Service)

·        บริการประเมินและจัดทำรายงานผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI Reporting Service) ตามกรอบมาตรฐานสากล Social Value International

·        บริการตรวจสอบรับรองรายงานผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI Report Assurance)

 

1.2    ด้านกลยุทธ์การพัฒนาคุณค่าร่วมสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Social Value Consulting)

·        บริการพัฒนาแนวทางการบูรณาการนโยบายและยุทธศาสตร์องค์กรตามกรอบแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainability Strategic Alignment)

·        บริการพัฒนากลยุทธ์การส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (Corporate Social Enterprise Model)

·        บริการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ด้านการสื่อสารสังคมและชุมชนสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Strategic Communication and Engagement)

 

1.3    ด้านการสำรวจและการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจและการดำเนินงานทางสังคม (Socio-Economic Research/Survey)

·        บริการพัฒนากรอบการศึกษา วิจัยมิติเชิงนโยบาย เศรษฐกิจ และสังคม

·        บริการศึกษาวิจัย และจัดทำเวทีระดมความคิดเห็น สรุปข้อเสนอแนะแนวทางสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

2.      บริการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากร (Training and Capacity Building  Service)

จัดกระบวนการส่งเสริมพัฒนาทักษะระดับผู้ปฏิบัติงาน (Sustainability Practitioners) และในระดับผู้บริหาร (Sustainability Leadership) ในมิติการส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้แก่

·        การขยายผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI)

·        การขยายผลกระทบทางสังคมขององค์กร (SIA)

·        การสร้างผู้นำ/ทีมเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม (Social Leadership Program)

·        การสื่อสารและชุมชนสัมพันธ์ (Strategic Communication & Engagement)

·        กระบวนการส่งเสริมการเรียนรู้ฝึกฝนและเป็นพี่เลี้ยง (Mentoring Program)

3.      บริการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายภาคีและแลกเปลี่ยนความรู้ (Networking and Knowledge Management Service)

จัดกระบวนการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคสังคม ผ่านกระบวนการและช่องทางต่างๆ

·        การศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ

·        การจัดงานสัมมนา เวทีระดมความคิดเห็น

·        บริหารการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม เช่น การจัดนิรรศการ การประกวด การแข่งขัน งานรณรงค์ กิจกรรมภาคสนาม